หน้าหลัก    เว็บบอร์ด   


    Download ไฟล์เอกสารความรู้

 1001-แนวทางการพัฒนาระบบ
       
แจกตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจ Emergency Lightingตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10138
แจกตัวอย่างแบบตรวจ jockjey pumpตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10139
แจก ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบถังดับเพลิงตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10147
แบบฟอร์ม แบบรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10151
แบบฟอร์ม แบบรายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10152
 10153
แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10159
ตัวอย่าง WI ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องเอกซเรย์ระบบ mAsขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่เขียนขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน By pinyo10171
   
   
 1002-ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน (WI)
       
แจกไฟล์ ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัยเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัย ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน...By pinyo10123
แจกไฟล์ ขั้นตอนการใช้งานหม้อไอน้ำเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัย ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10125
แจกไฟล์ ขั้นตอนและวิธีตรวจประเมินอันตรายดครงสร้างภาชนะบรรจุความดันเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจประเมินอันตรายโครงสร้างภาชนะบรรจุความดัน ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10126
แจกไฟล์ ขั้นตรอนและวิธีตรวจประเมินอันตรายโครงสร้างภาชนะบรรจุก๊าซเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจประเมินภาชนะบรรจุก๊าซ ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน by pinyo10127
แจกไฟล์ ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีตรวจประเมินอันตรายสภาพการใช้งานภาชนะรับความดันเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจประเมินอันตรายสภาพการใช้งานภาชนะรับความดัน ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10128
แจกไฟล์ ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีประเมินอันตรายสภาพการใช้งาภาชนะบรรจุก๊าซเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจประเมินอันตรายสภาพการใช้งานภาชนะบรรจุก๊าซ ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10129
แจกไฟล์ ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำโดยการอัดน้ำเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจความปลอดภัยหม้อไอน้ำโดยการอัดน้ำ ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10130
แจกไฟล์ ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีตรวจประเมินสภาพการใช้งานลิฟต์โดสารเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจประเมินสภาพการใช้งานลิฟต์โดยสาร ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10131
แจกไฟล์ ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดความเร็วลมเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจวัดความเร็วลม ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10132
ตัวอย่าง WI สอบเทียบเครื่องช่วยหายใจขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่เขียนขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน By pinyo10169
ตัวอย่าง WI ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องเอกซเรย์ฟันขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่เขียนขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน By pinyo10170
ตัวอย่าง WI ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องเอกซเรย์ระบบ mAขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่เขียนขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน By pinyo10172
ตัวอย่าง WI ทดสอบ/สอบเทียบVaporizerขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่เขียนขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน By pinyo10173
ตัวอย่าง WI ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องดมยาสลบขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบที่เขียนขึ้นนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การจัดทำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน By pinyo10174
แจกไฟล์ ขั้นตอนและวิธีตรวจวัดเสียงในสถานพยาบาลเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจวัดเสียง ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10350
แจกไฟล์ ขั้นตอนและวิธีตรวจวัดแสงในสถานพยาบาลเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจวัดความเข้มแสง ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10351
แจกไฟล์ ขั้นตอนและวิธีตรวจวัดระดับความร้อนในสถานพยาบาลเอกสารตัวอย่างขั้นตอนและวิธืตรวจวัดความเข้มแสง ฉบับนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อ เพื่อจัดทำเอกสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน โดยผู้เขี่ยนได้อ้างอิงตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในออกแบบให้มีขั้นตอนการตรวจและแบบบันทึกการตรวจสอบให้สะดวกกับการใช้งาน By pinyo10352
   
   
 1003-แบบฟอร์มมาตรฐานตามกฏหมาย
       
แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10149
แบบฟอร์มเอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10150
แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10154
แบบฟอร์ม แบบคำขออนุญาต ตามพรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10155
แบบฟอร์ม แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10156
แบบฟอร์ม แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10157
แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10158
แบบฟอร์ม แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดวิเคราะห์สภาวะการทำงานแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10160
แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10161
แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอหรือหม้อต้มแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10162
แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10163
แบบฟอร์ม คำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10164
แบบฟอร์ม เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10165
แบบฟอร์ม เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดันจากไอน้ำแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10166
แบบฟอร์ม เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10167
แบบฟอร์ม เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำแบบฟอร์ม รายงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10168
   
   
 1004-ตัวอย่างแบบฟอร์มวิศวกรรมความปลอดภัย
       
แจกตัวอย่างแบบตรวจสภาพชุดผจญเพลิงและตู้เก็บชุดตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10140
แจกตัวอย่างแบบตรวจสอบสภาพประตูและเส้นทางหนีไฟตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10141
แจก ตัวอย่างแบบตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิงตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10142
แจก ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10144
แจก ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10145
แจก ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10146
แจก ตัวอย่างแบบฟอร์มตรวจสอบปั๊มน้ำดับเพลิงตัวอย่างแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นจากการจัดทำขึ้นใหม่และรวบรวมจากกลุ่มเพื่อนๆ จป.วิชาชีพ ที่แจกจ่ายกันในชมรม และเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนางานความปลอดภัยของประเทศให้มีมาตรฐานจึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนางานความปลอดภัยในหน่วยงานของท่านต่อไป By pinyo10148
   
   
 1005-ตัวอย่างแบบฟอร์มสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
       
   
   
 1006-พรบ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
       
แจกไฟล์ พรบ.การสาธารณสุข 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10175
แจกไฟล์ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10176
แจกไฟล์ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10177
แจกไฟล์ พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10178
แจกไฟล์ พรบ.ควบคุมอาคาร 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10179
แจกไฟล์ พรบ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10180
แจกไฟล์ พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10181
แจกไฟล์ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10182
แจกไฟล์ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By piyo10183
แจกไฟล์ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10184
แจกไฟล์ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2551การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10185
แจกไฟล์ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับก็าซปิโตเลี่ยมเหลว (ออกตาม พรบ.วัตถุอันตราย)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10186
แจกไฟล์ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10187
แจกไฟล์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมการใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซความดันแบบไม่มีตะเข็บการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10188
แจกไฟล์ ประกาศฉบับที่ 15 เรื่องมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป(ออกตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุญภาพสิ่งแวดล้อม)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10189
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานคุรภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10190
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานคุรภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10191
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไปการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10192
แจกไฟล์ ประกาศ วิธีตรวจวัดค่าความทึบแสงเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10193
แจกไฟล์ ประกาศวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10194
แจกไฟล์ ประกาศ กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10195
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10196
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10197
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันหม้อไอน้ำการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10198
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10199
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10200
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10201
แจกไฟล์ ประกาศ กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10202
แจกไฟล์ ประกาศ การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคารฯ วิธีเก็บตัวอย่างน้ำการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10203
แจกไฟล์ ประกาศหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติดใส่มูลฝอยและที่รองรับฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10204
แจกไฟล์ ประกาศเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10205
แจกไฟล์ ประกาศวิธีตรวจวัดค่าความทึมแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดค่าความทึบแสงการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10206
แจกไฟล์ ประกาศ วิธีการตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10207
แจกไฟล์ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล รายงานของระบบบำบัดน้ำเสียการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10208
แจกไฟล์ ประกาศมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10209
แจกไฟล์ ประกาศ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10210
แจกไฟล์ กฎกระทรวง ชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาเวชภัณฑ์หรือยานภาหนะที่จำเป็นในสถานพยาบาลการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10211
แจกไฟล์ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (ออกตามความใน พรบฬควบคุมอาคาร)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10212
แจกไฟล์ กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (ออกตามความใน พรบฬควบคุมอาคาร)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10213
แจกไฟล์ กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (ออกตามความใน พรบฬควบคุมอาคาร)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10214
แจกไฟล์ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (ออกตามความใน พรบฬควบคุมอาคาร)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10215
แจกไฟล์ กฎกระทรวงฉบับที่ 35 (ออกตามความใน พรบฬควบคุมอาคาร)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10216
แจกไฟล์ กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง By pinyo10217
แจกไฟล์ ประกาศ มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกียวกับ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ By pinyo10219
แจกไฟล์ ประกาศ มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกียวกับ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ By pinyo10220
แจกไฟล์ มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีฯการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกียวกับ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ By pinyo10221
แจกไฟล์ มาตรฐานการติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสีการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้รวบรวมกฎหมายที่เกียวกับ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ By pinyo10222
แจกไฟล์ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้แนบไฟล์ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ไว้เป็นข้อมูล By pinyo10223
แจกไฟล์ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2508การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้แนบไฟล์ พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ By pinyo10224
แจกไฟล์ ประกาศ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี)การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้แนบไฟล์กฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ไว้เป็นข้อมูล By pinyo10225
แจกไฟล์ ปรนะกาศ การป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้แนบไฟล์กฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ไว้เป็นข้อมูล By pinyo10226
แจกไฟล์ ประกาศ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้แนบไฟล์กฎหมายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ไว้เป็นข้อมูล By pinyo10227
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกซิเจนทางการแพทย์การบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใด เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา เราจึงได้แนบไฟล์ประกาศ ออกตาม พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไว้เป็นข้อมูล By pinyo10228
   
   
 1007-เอกสารองค์ความรู้ / คู่มือต่างๆ
       
ไฟล์เอกสาร "กฎหมายกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานพยาบาล"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอีกมุมมองหนึ่ง เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานพยาบาลภาครัฐ เมื่อพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มีผลบังคับใช้ By pinyo10218
แจกไฟล์ คู่มืออบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีเอกสารคู่มือการป้องกันอันตรายจากรังสี เล่มนี้เป็นเอกสารทบทวนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล By pinyo10229
แจกไฟล์ มาตรฐาน HAมาตรฐานโรงพยาบบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเแลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (มาตรฐาน HA) By pinyo10230
แจกไฟล์ ข้อเสนอที่ ISQua ให้ปรับปรุงมาตรฐาน HA ในบางจุดตามที่มาตรฐาน HA ได้รับการรับรองจาก The International Society for Quality in Health Care (ISQua) และ ISQus ได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานในบางจุดให้เป็นไปตามหลักสากล มีรายละเอียดตามในไฟล์ที่แนบ By pinyo 10231
แจกไฟล์ สารเคมีที่มีใช้ในสถานพยาบาลตามแผนกต่างๆจากการสำรวจและเก็บข้อมูลของกรมควบคุมโรค มีการใช้สารเคมีหลายชนิดตามแผนกต่างๆในสถานพยาบาล ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมสารเคมีก็เป็นสิ่งจำเป็นในสถานพยาบาล By pinyo10232
แจกไฟล์ เอกสารการระวังภัยจากสารเคมีจากการสำรวจและเก็บข้อมูลของกรมควบคุมโรค มีการใช้สารเคมีหลายชนิดตามแผนกต่างๆในสถานพยาบาล ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมสารเคมีก็เป็นสิ่งจำเป็นในสถานพยาบาล By pinyo10233
   
   
 1008-สไลด์ / ไฟล์บรรยาย
       
   
   
 1009-Clip VIDEO ด้านความปลอดภัย